29465835-FByEH


 

 

        STADGAR för : FK.Strömstararna
 
§ 1 Ändamål
 
Strömmens fiskeklubb är en ideell, allmännyttig förening som har till ändamål:
 
·         Att genom att främja fiske och fiskevård i Stockholms Ström med angränsande områden verka för bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd.
 
·         Att i samarbete med myndigheter och Stockholms Stad sätta ut smolt samt vårda fiskevattnen,
bl.a. genom att rensa vatten och bottnar från olämpliga föremål.
 
·         Att verka för ändamålsenlig organisation av fisket och utnyttjandet av fiskevattnen.
 
·         Att bekämpa olaga, olovligt och oetiskt fiske samt andra oarter på fiskets område.
 
·         Att genom ungdomsverksamhet stimulera sportfiske- och naturintresset bland ungdom.
 
·         Att verka för ett gott samarbete med andra klubbar,
            andra kategorier av fiskare, mark- och vattenägare, Stockholms Stad samt massmedia
            för att åstadkomma god trivsel på fiskevattnen och ökad förståelse för verksamheten.
 
·         Att utveckla tävlingsformerna inom sportfisket i Stockholms Ström.
 
·         Att främja utbyte av erfarenheter i sportfiskefrågor och verka för gott kamratskap mellan medlemmarna.
 
·         Till klubben inkomna intäkter skall fördelas så att drift av klubben och fiskevård görs möjlig
             och överskottet går till smoltutsättning
 
·         Nolltolerans mot mobbning.
 
 
Klubben har sitt säte i Stockholm.
 
 
 § 2 Medlemskap
 
Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person som söker inträde,
betalar föreskrivna avgifter och vill följa klubbens stadgar och regler
§ 3 Förvaltning
 
Klubbens Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Klubbens dagliga verksamhet hanteras av en styrelse som väljs på årsmöte.
Styrelsen ska bestå av en av årsmötet vald ordförande samt minst fyra ledamöter.
Styrelsen utser själv kassör och sekreterare bland ledamöterna.
Ledamöterna utses på en tid av två år på så sätt att halva antalet ledamöter avgår vart annat år.
Detta innebär att halva antalet ledamöter på det första årsmötet väljs på ett års tid.
Styrelsen får bara ta beslut när minst halva antalet ledamöter är närvarande på ett styrelsemöte.
Styrelsen beslutar med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden utom vid val,där lotten avgör.
Klubbens firma och konton tecknas av Ordförande och Kassör, var för sig eller i förening,
enligt styrelsens beslut.
 
Styrelsen åligger:
 
·         Att sköta klubbens dagliga verksamhet, material, båtar, mm inklusive tillstånd för utplantering av fisk och tillsyningsmän.
 
·         Att ta initiativ och avge yttrande i frågor som främjar eller berör klubbens intresse.
 
·         Att handha klubbens ekonomi samt förvalta och redovisa dess tillgångar.
 
·         Att kalla klubben till möten.
 
·         Att företräda klubben inför Stockholms stad, myndigheter, företag och tredje man.
 
·         Att informera medlemmar, staden, myndigheter och allmänhet om klubbens verksamhet.
 
·         Att ge inriktning för medlemmarnas fiske (Kontroversiellt??).
Anmärkning: ex. kan styrelsen ge inriktning att lekfärgad fisk bör återutsättas.
 
 
Ordföranden ska kalla till styrelsemöte senast 10 dagar före möte.
Vid styrelsens sammanträden ska ett kortfattat protokoll föras.
För hantering av en särskild verksamhet kan styrelsen utse och ge direktiv till arbetsgrupp,
kommitté eller sektion (t.ex. ungdomssektion).
 En sådan är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.
§ 4 Revision
 
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning
väljer årsmötet en revisor jämte suppleant för denne.
Revisor(er) och suppleant(er) väljs på ett år.
 
 
§ 5 Valberedning
 
Årsmötet kan utse en valberedning om minst två personer.
Valberedningens ska till årsmötet lämna förslag till val av mötesordförande och mötessekreterare, klubbordförande, styrelseledamöter och revisor(er) jämte suppleant(er).
Valberedningen ska också lämna förslag till eventuella styrelsearvoden och andra ersättningar.
 
 
§ 6 Ordinarie årsmöte
 
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen under mars månad.
Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 14 dagar före årsmötesdagen
genom mejl eller brev till alla medlemmar och anslås på klubbens hemsida.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
 
1.      Mötets öppnande
2.      Fråga om mötets behöriga utlysande
3.      Val av mötesordförande och mötessekreterare
4.      Anmälan av eventuella övriga frågor till dagordningen
5.      Styrelsens förvaltningsberättelse
6.      Revisorns berättelse
7.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.      Val av klubbordförande
9.      Val av styrelseledamöter
10.  Val av revisor(er) jämte suppleant(er)
11.  Fastställande av eventuella styrelsearvoden och andra ersättningar
12.  Fastställande av medlemsavgift och eventuella andra avgifter
13.  Val av eventuell valberedning
14.  Styrelsens rapporter och förslag
15.  Motioner
16.  Övriga frågor (beslut kan inte fattas i dessa frågor)
17.  Mötets avslutande
 
 
Motion från medlem ska, för att kunna tas upp till behandling vid årsmötet,
skriftligen ha kommit styrelsen tillhanda senast sista december.
Vid årsmötet äger varje medlem en röst.
Varje medlem får härutöver inte företräda mer än en medlem genom fullmakt.
 
 
 
 
§ 7 Extra årsmöte
 
För behandling av en särskild fråga kan styrelsen kalla till extra årsmöte.
Vid ett sådant möte kan beslut endast fattas i den fråga som föranleder
det extra årsmötet.
Om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär att ett extra årsmöte ska genomföras för behandling av en särskild fråga ska styrelsen kalla till sådant.
Kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast 10 dagar före mötesdagen.
Extra årsmöte ska omfatta punkt 1, 2, 3 och 17 enligt § 6 ovan, förutom den fråga som föranlett mötet.
 
 
§ 8 Klubbmöte
 
Styrelsen kan bjuda in till klubbmöte för information och diskussion, mm.
Beslut rörande föreningens verksamhet får inte fattas på klubbmöte.
Inbjudan till klubbmöte anslås på klubbens hemsida.
 
 
 
§ 9 Stadgeändring
 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Ändring av stadgar kräver att minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar eller medlemmar som lämnat fullmakt biträder ändringsförslaget.
Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.
Beslutad ändring av stadgarna skall meddelas alla medlemmar
genom att anslås på klubbens hemsida.
 
 
§ 10 Bestämmelser för fiske
 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i klubben att fiska med sunt förnuft och respekt för miljö och fiskbestånd i enlighet med styrelsens inriktning för fisket och av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund utgivna fiskeregler. 
Det åligger fisketillsyningsman att skyndsamt anmäla överträdelser mot de för fisket gällande reglerna till närmaste polismyndighet.
Ordförande eller sekreterare skall meddelas liksom den person som anmälan avser.
 
 
§ 11 Uteslutning
 
Medlem som uppsåtligt skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara
kan uteslutas av styrelsen.
Fråga om uteslutande får inte beslutas av styrelsen förrän den berörde medlemmen beretts tillfälle att yttra sig i ärendet inom den tid som styrelsen bestämmer.
 
 
§ 12 Klubbens upplösning
 
Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet.
Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till sportfiskefrämjande åtgärder som exempelvis fiskevård eller ungdomsverksamhet.
 
 
 
Dessa stadgar är antagna vid årsmöte 2021-11-23
 
 
Klubbens Firmatecknare ( var för sig )
 
=  Ordförande Lars Ekeblom & Kassör : Christer Jangarve
 
 
 
 
 
                                                                 FK Strömstararna