29465835-FByEH

Lagar & Fiskeregler- vett och etikett

1) Fisketillstånd
Fiske är tillåtet enligt lagen om fritt handredskapsfiske
(se Fiskeriverkets hemsida).

2) Fiskesäsong och fiskesträcka
Hela året med undantag av fredsområdet 5 meter nedströms broarna
från dammluckorna under förbudstiden 1/7 – 31/12.
Överträdelse beivras samt polisanmäls och fiske-utr beslagtas.

Fiske avrådes på fågelmatningsplats och 'lekplatser' i Norrström, Stallkanalen och Djurgårdsbrunnsbron under lektid.
Fiskeområdet sträcker sig från Riddarfjärden ut till Djurgården.

Regler och fiskemetoder
 

 • •       Allt fiske med sportfiskeredskap spinn, fluga, mete och pimpel tillåts.
 •          Fritt handredskapsfiske. Trolling, dragrodd och angel ingår inte men ingår i TDA-fiskekortet
          på Riddarfjärden.
 • •       Iaktta traditionell och god fiskeetik.
 • •       Cirkulationsprincip, byt fiskeplats.
 • •       Var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken.
 • •       Otillåtet att skräpa ner. Ta reda på linor, burkar etc. Fiskelinor är en dödsfälla för fåglarna och skall aldrig lämnas kvar på din fiskeplats eller kastas i vattnet.
 • •       Fiskrens, fiskblod, naturliga beten får ej lämnas på din fiskeplats. Se till att det är rent och snyggt på huvudstadens gator.
 • •       Använd alltid befintliga toaletter.
 • •       Tag hänsyn till andra och släpp alltid förbi gångtrafikanter och cyklister innan du kastar.
 • •       Var rädd om fåglarna när du utövar ditt fiske.
 • •       Anpassa alltid din utrustning efter fiskemetod och vattenflöde. Rekommenderad lägsta lindim. 0,35 mm.

Otillåtna fiskemetoder
Endast fiskesätt med syfte att locka fisken till hugg (fisken skall vara krokad i mun eller svalg) är tillåtna.
Således är ryckfiske förbjudet. Överträdelse beivras.
 

Återutsättningsskyldighet

 • •       Minimimått enligt fiskerilagen råder. Lax 60cm, havsöring 50cm, gös 45cm.

               Uppnås inte minimimåttet skall fisken med största varsamhet omedelbart återsättas.

 • •       Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk skall ovillkorligen omedelbart återsättas.
 • •       Under våren vid utsättningar bör fisket bedrivas på sådant sätt att smolten skonas.
 • •       Vid återsläppande av havsörings- och laxsmolt skall alltid händerna vara blöta om man tvingas att vidröra fisken,
 •         detta undviks enkelt  genom att använda en piang eller tång.
 • •       Använd inte huggkrok vid landning och absolut inte på på fisk som eventuellt skall återutsättas.
 •         En stor håv rekommenderas alltid för smidig och skonsam landning.

Samt

I Hammarby sjö gäller fritt handredskapsfiske.
I sluss, fisktrappor och dammen mellan fisktrapporna gäller fiskeförbud.
Ryckfiske är förbjudet !

i Sicklasjön är det bara ena sidan som Sportfiskekortet gäller på, den mot Sickla gård.

Nackasidan har ett komplicerat ägande vad jag hört från Nacka som gjort en fiskerättsutredning.
 I Boo fvo får alla sportfiska utan fiskekort i 21 sjöar,
se sid 20 som tar upp mkt av fiskerätten i Nacka:  http://www.nacka.se/web/fritid_natur/Documents/fritidsguidepdf_2013_webb.pdf
 

Överträdelse av ovanstående beivras.

Fångstrapportering
Rapportera dina fångster i formulär under fliken Fångstrapporter
Vid eventuella frågor kontakta FK Strömstararna på  mail :   FK.Stromstararna@telia.com

Väl mött och skitfiske!

                                           Styrelsen & dess Tillsyningsmän

 

                                                                                                                     FK Strömstararna